Natječaji

16.9.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
KLASA: 112-01/19-01/3
URBROJ: 677-19-22

Predmet:
Obavijest o izboru kandidata
radno mjesto: dostavljač - manipulant - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Preuzmite:
Obavijest o izboru kandidata - radno mjesto: dostavljač - manipulant (m/ž)

10.9.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
KLASA: 112-01/19-01/3
URBROJ: 677-19-20

Predmet:
Poziv na testiranje
radno mjesto: dostavljač - manipulant - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Poštovani/e,
temeljem Vaše prijave na natječaj za radno mjesto dostavljač - manipulant - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, pozivamo Vas na testiranje koje će se održati u
petak, 13. rujna 2019. godine u 10 sati
u prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Zagreb, Demetrova 1.

Pisano testiranje traje 1 školski sat. Nakon pisanog testiranja, održat će se razgovor s kandidatima koji na testu ostvare najmanje 80% bodova. Razgovori se planiraju u 12:00 sati isti dan.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S poštovanjem,
Ravnateljica:
Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović, v.r.

Preuzmite:
Poziv na testiranje - radno mjesto: dostavljač - manipulant (m/ž)

28.8.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
KLASA: 112-01/19-01/3
URBROJ: 677-19-1
Zgb, 20.08.2019.

Na temelju čl. 8. Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (dalje: HPM) čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a i prethodne suglasnosti za zapošljavanje Gradskog ureda za kulturu – KLASA: 612-05/18-001/45, URBROJ: 251-27-01/007-19-10 od 26. 7. 2019., Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje javni

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta
I. Naziv radnog mjesta:
– dostavljač - manipulant – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Kandidati/kinje koji se javljaju na javni natječaj pod točkom I. trebaju ispunjavati uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a kako slijedi:
Uvjeti radnog mjesta:
– NSS/prednost SSS

Uz prijavu u kojoj trebaju biti naznačeni (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) na javni natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti i:
životopis, preslik svjedodžbe o završenom školovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci od dana završetka natječaja, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili elektronički zapis o istome ne stariji od mjesec dana od dana završetka natječaja te preslik domovnice. Traženi dokumenti dostavljaju se u presliku.

Svi kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju sukladno posebnom zakonu na koji se pozivaju, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Hrvatski prirodoslovni muzej može koristiti, prikupljati i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat/tkinja koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj.
Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Demetrova 1, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će e-poštom ili telefonskim putem pozvani u drugi krug selekcijskog postupka o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Ako pozvani kandidat/kinja ne pristupi po pozivu za drugi krug selekcijskog postupka, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Također, o svim informacijama o tijeku i ishodu natječajnog postupka kandidati/kinje će biti obaviješteni e-poštom ili putem telefona.

O izboru će kandidat/kinje biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Nakon provedenog postupka, s izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Ravnateljica:
Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović, v.r.